Vad görs för att andelen kvinnliga brandmän i Sverige ska öka?

 Arbetet med att öka antalet kvinnor i Sveriges brandförsvar går, och har alltid gått, väldigt långsamt. Flertalet grupper och organisationer träffas ideligen och har möten för att driva frågan framåt, men på de beslutsfattande nivåerna verkar intresset vara ljummet. En förbättring har dock skett och man har kommit en bit på väg.

Projekt Mervärt

Projekt Mervärt drivs idag med syftet att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö, och att verka mot diskriminering i arbetslivet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och sker i samverkan med polismyndigheten i Stockholms län och försvarsmakten. RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) äger projektet, som går ut på att alla inom Storstockholms brandförsvar och svensk bevakningstjänst ska få en mångfaldsutbildning under en hel dag. De deltagande får bland annat utbildning i mångfald, normer och lagstiftning. De får även göra reflektionsövningar och diskutera bemötande/likabehandling.

Bestämmelser

Diskrimineringslagen

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § Diskrimineringslagen (2008:567))

Lagen består av två delar som ska komplettera varandra – förbud mot diskriminering inklusive trakasserier i enskilda fall och krav på aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Diskrimineringsgrunderna

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionshinder
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Innan 2009 fanns det bara fem diskrimineringsgrunder; ålder och könsöverskridande identitet har tillkommit.

Samverkan

Arbetsgivare och fackförbund ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och särskilt motverka diskriminering på dessa grunder.

Målinriktat arbete

Alla arbetsgivare ska jobba planmässigt och målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett

  • Kön
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning

Arbetsgivare med 25 anställda eller fler ska ha en jämställdhetsplan

MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB är en myndighet som ska vara öppen, kompetent och drivande med individen och samhället i fokus. De jobbar för att motverka all slags diskriminering och eftersträvar att alla ska behandlas lika och med respekt.

MSB har många uppdrag för att främja jämställdhetsarbetet inom den kommunala räddningstjänsten. De finansierar bland annat forskning inom området samt stödjer stationer som anordnar lokala aktiviteter i syfte att intressera underrepresenterade grupper. De har också formulerat en handlingsplan (2009) som bland annat har målsättningen att 40 % av de som rekryteras till räddningstjänsten år 2014 skall vara kvinnor. Idag råder det dock delade meningar om detta mål går att uppnå. ”Det är inte realistiskt. Brandförsvaret är inte förberett på att det ska rekryteras så många kvinnor inom tre år från nu.”, säger X Y i en intervju med Lisa van Den Berg den 16 mars 2011.

Läs mer om MSB och deras förebyggande arbete här:

http://www.msb.se/sv/Om-MSB/Sa-arbetar-vi/Mangfald-och-jamstalldhet/

Clara Engman, 2011-04-05

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)